Общи условия

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на АДАКС България, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на АДАКС България;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Електронен магазин adaxbulgaria.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на АДАКС България

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на АДАКС България при ползване от него на Виртуален магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от АДАКС България по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на АДАКС България.
АДАКС България изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на уеб сайта, след като извърши процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, АДАКС България се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.
АДАКС България не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Цени

АДАКС България има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуален магазин, АДАКС България има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. АДАКС България си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

АДАКС България си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на АДАКС България или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

Може да бъде избран и начин на плащане с карта (кредитна или дебитна) – Maestro, VisaElectron, VISA, MasterCard.

Отказ от закупена стока

Поръчаната стока не подлежи на връщане, ако вече е напуснала склада на АДАКС България. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.
При констатация на несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, АДАКС България възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката, която трябва да е в ненарушен търговски вид, и оригинална опаковката.
При констатация на дефектна стока, Елит – 2000 ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на АДАКС България.
При отказ от покупката съгласно чл.55 от ЗЗП, АДАКС България възстановява депозираната за стоката от потребителя сума до 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор и в случай, че стоката е върната в склада на АДАКС България. Стоката следва да бъде в търговски вид и ненарушена, оригинална опаковка. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя.

Връщане на суми

При заявка за връщане на закупена стока от www.adaxbulgaria.com и при право за възползване от тази опция, сумата се възастановява по същата банкова сметка, от която клиента е направил плащане (в случай, че е избрал метод за плащане с карта).

Други

АДАКС България има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
АДАКС България си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
АДАКС България управлява този Сайт от Логистичният си център в Пловдив. АДАКС България не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. АДАКС България не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

АДАКС България се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки, и че достъпът до нея е непрекъсваем.
АДАКС България не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
АДАКС България не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. АДАКС България може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
АДАКС България не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
АДАКС България не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от АДАКС България. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. АДАКС България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на АДАКС България (Елит – 2000 ООД) са следните:

гр. Пловдив,

бул. Източен 44

Телефон: 032/ 284 172, 0878 861 029
Имейл: sales@magazinielit.com